Referat af generalforsamling 31. maj 2023 i Nr. Søby forsamlingshus.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som var bestyrelsen samt to øvrige personer.

1: Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører.
    Tina Rasmussen blev valgt til ordstyrer, og Dorte Mortensen blev valgt til skriftfører.
     Der blev ikke valgt en stemmetæller, da det var uaktuelt.

2: Formandens beretning blev fremlagt, og godkendt.
    Der blev stillet spørgsmål til det med at der var nogle der var truende til Halloween.
    Formanden forklarede at det var nogle store drenge, som kunne virke truende overfor nogle
    af de mindre skræmmere.
    Beretningen er vedhæftet referatet.

3: Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
    Regnskabet blev gennemgået af kassereren.
    Der blev stillet spørgsmål til gebyr for WEB side, hvilket kassereren oplyste at vi ikke kunne
    undgå at betale.
    Derudover var der spørgsmål til samlet reelt overskud, som ikke fremgår direkte af regnskabet.
    Kassereren vil ændre på dette til næste regnskabsafslutning.

4: Fastsættelse af medlemskontingent.
     Ingen ændring i kontingentbetalingen.
     Vi fortsætter med kr. 100 pr. husstand og kr. 50 for enlige.

5: Behandling af indkomne forslag.
    Der er forslag om ændring af teksten i punkt 8 til følgende:

        * Vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen ved almindelig flertal.
           Vedtægtsændringer og indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
           skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

    Forslaget blev godkendt, og samtidig blev der ændret i punkt 6, således at der indvarsles
    senest 3 uger før i stedet for 10 dage før.

6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter hertil.
    Dorte H. Mortensen modtog genvalg til bestyrelsen, Anne Heltzen og Rikke Mikkelsen stillede
    op som nye, og blev valgt ind.
    Mette Søe modtog genvalg som 1. suppleant og Linda Foged Dybro stillede op som
    2. suppleant, og blev valgt ind.

7: Valg af revisor og 1 suppleant hertil.
    Ejvind Olesen modtog genvalg som revisor, og Lotte Miltersen stillede op som revisorsuppleant,
    og blev valgt.
 
8: Eventuelt.
    Jette Ustrup vil gerne fortsætte med kostumeudlejning.

    Søby Arena vil lave en hjemmeside med alle foreningers aktiviteter, hvor vi kan få vores
    aktiviteter med.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev