Referat af generalforsamling i Nr. Søby forsamlingshus d. 23. maj 2022

8 personer incl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører:
   
Ejvind Olesen blev valgt til ordstyrer og Dorte Mortensen blev valgt til skriftfører.
    Der blev ikke valgt nogen stemmetæller, da det vurderes ikke at blive nødvendig.

 2. Formandens beretning:
    
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Beretningen er vedhæftet.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab:
   
Gorm Hagensen gennemgik regnskabet, som blev godkendt

4. Fastlæggelse af kontingent:
    Ingen forslag til ændring af kontingentet.
    Vi fortsætter med kr. 100,- pr. husstand og kr. 50,- for enlige.

5. Behandling af indkomne forslag:
    Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter hertil:
    Marianne, Tina og Gorm er på valg.

    Marianne modtager ikke genvalg.
    Tina og Gorm modtager genvalg.
    Vi fortsætter med 5 i bestyrelsen.
    Elin fortsætter ikke som suppleant.
    Marianne er valgt som suppleant
    Gustav spørger Mette Søe om hun vil fortsætte som 1. suppleant.
    Hvilket hun efterfølgende har sagt ja til.

 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant hertil:
     Ejvind Olesen fortsætter som revisor og Michael Agerskov Ustrup fortsætter som revisorsuppleant.

8. Eventuelt:
    Tina fortalte om DATS’ jubilæumsår og hvad vi har planer om i denne forbindelse.
    Vi opfører en børne / unge musical i uge 41.
    Tina og Marianne vil instruere, og der øves hver onsdag  fra uge 35.

    Ejvind Olesen takker for god ro og orden.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev