VEDTÆGTER

  1. Foreningens navn er Søby-Højslev og Omegns Amatørteater.
(ændret fra Søby-Højslev og Omegns Amatørteaterforening den 20.05.15) oprettet den 05.12.75. Hjemhørende i Nr. Søby, 7840 Højslev.

  2. Foreningens formål er at tilbyde deltagelse i amatørteater og andre kulturelle aktiviteter ved gennem musik og tekst at styrke både deltagernes evne og lyst til udadvendt aktivitet og til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.
Desuden forsøges arrangeret ture til teater og andre lokale spil.

  3. Enhver, som ønsker at deltage i foreningens virke, og som vil indordne sig under den i foreningens ønskede ånd og tone, kan optages som medlem.
Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

  4. Regnskabsåret løber fra 01.05 til den 30.04. Den ordinære generalforsamling, der afholdes senest en måned efter regnskabsårets slutning, er foreningens øverste myndighed.

  5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller når mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

  6. Ordinær- samt ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 10 dage før, på de sociale medier.

  7. På den ordinære generalforsamling skal bl.a. følgende indgå:

 

1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab fremlægges og godkendes.

4. Indkomne forslag - herunder vedtægtsændringer.

5. Valg.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt.

 

       Skriftlig valg anvendes ved alle valg, samt andre valg, hvis et medlem ønsker det.

       Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal

   8. Vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen ved almindelig flertal.al.
 Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
 formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 3 uger
 før generalforsamlingen.

  9. Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd
har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare.

10. Foreningens bestyrelse består af max. 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år.
Der vælges skiftevis lige antal i lige år og ulige antal i ulige år.
Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsens midte.

11. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand,
sekretær og kasserer.

12. Formanden, næstformanden og kasserer har hver for sig tegningsret for foreningen

13. Ved opløsning af foreningen, skal evt. formue tilfalde børne- og ungdomsarbejde
I Nord Fjends (7840 området).
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmeflertal.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev