VEDTÆGTER

  1. Foreningens navn er Søby-Højslev og Omegns Amatørteater.
(ændret fra Søby-Højslev og Omegns Amatørteaterforening d. 20.05.2015) oprettet
den 05.12.1975. hjemmehørende i Nr. Søby, 7840 Højslev.

  2. Foreningens formål er at tilbyde deltagelse i amatørteater og andre kulturelle
aktiviteter ved gennem musik og tekst at styrke både deltagernes evne og lyst til udadvendt
aktivitet og til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.
Desuden forsøges arrangeret ture til teater og andre lokale spil.

  3. Enhver, som ønsker at deltage i foreningens virke, og som vil indordne sig under
den i foreningens ønskede ånd og tone, kan optages som medlem.
Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

  4. Regnskabsåret løber fra 01.05 til den 30.04.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes senest en måned efter
regnskabsårets slutning, er foreningens øverste myndighed.

  5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det
eller når mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

  6. Ordinær- samt ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 3 uger før,
på de sociale medier

  7.

1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter hertil.
8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant hertil.
9. Eventuelt.

      
      Skriftlig valg anvendes ved alle valg, samt andre valg, hvis et medlem ønsker det.

      Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal

  8. Vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen ved almindelig flertal.
Vedtægtsændringer og indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  9. Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd
har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare.

10. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Generalforsamlingen kan beslutte at vælge et yderligere antal medlemmer til bestyrelsen,
som får samme rettigheder, som de andre medlemmer i bestyrelsen.Valget gælder for 2 år.
Der vælges skiftevis lige antal i lige år og ulige antal i ulige år.
Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsens midte.

11. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand,
sekretær og kasserer.

12. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller ved en af disses forfald af formanden
eller kassereren sammen med sekretæren. Beløb under 1.000 kr.
(max 5.000 kr.) kan kassereren alene tegne for.

13. Ved opløsning af foreningen, skal evt. formue tilfalde børne- og ungdomsarbejde
i Nord Fjends (7840 området)
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmeflertal.

      Vedtægtsændringer den 31. maj 2023

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev